תקנון – תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

הגלישה באתר האינטרנט www.giftez.co.il (להלן: “האתר”) תעשה בכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. האתר בבעלות עוסק פטור ‘גיפטיז’, ח.פ: 305177578, כתובת: מוהליבר, הרצליה. ומופעל על ידה (להלן “מפעילת האתר”). השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. הנך מתבקש לקרוא תנאים אלו בעיון, שכן תחילת השימוש באתר ובתכניו מעידים על הסכמתך ואישורך לכל האמור בתנאי שימוש אלו. מובהר כי מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאים אלו מעת לעת, להוסיף, לשנות, או לגרוע מתנאים אלו מעת לעת, ביחס לאתר כולו, חלקו, למאפיין שלו ו/או ליישום בו. כל שימוש באתר, לרבות בתוכן ו/או בשירותיו יהווה הסכמה מחודשת לתנאים אלה, כפי שיהיו מעת לעת. במידה והינך לא מסכים לתנאי השימוש באתר ,הינך נדרש לא לרכוש מוצרים באתר זה.


בנוסף, מובהר כי מפעילת האתר רשאית לשנות מעת לעת את תוכן האתר, היקפו, זמינותו והשירותים המוצעים בו ללא הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, למשתמשי האתר לא תהא כל טענה ו/או תביעה בקשר לשינויים אלו ו/או תקלות שהתרחשו אגב ביצועם.כללי

1. האתר מהווה חנות מקוונת למכירת מתנות משותפות לילדים בישראל.
2. הרישום לאתר וכן השימוש במידע אותו מסר המשתמש למפעילת האתר ו/או שהצטבר אודות המשתמש בעת השימוש באתר, יתבצע בהתאם להוראות כל דין ובהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.
3. השימוש בלשון זכר בתנאי השימוש נעשה מטעמי נוחות בלבד וכל מקום בתנאי שימוש אלה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה.
4. כל משתמש באתר מצהיר כי קרא והבין את תנאי השימוש באתר והוא מקבלם. למשתמש באתר או למי מטעמו, לא תהיה כל טענה או תביעה כנגד בעלי האתר.תנאי שימוש אלה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו באתר.קניין רוחני וסימני מסחר

האתר, על כלל התוכן והמידע וכן סימני המסחר המפורסמים בו הנו רכושה הבלעדי של מפעילת האתר. כל זכויות הבעלות באתר ובשירותים, לרבות זכות הקניין הרוחני, הנן רכושם הבלעדי של מפעילת האתר ו/או של צדדים שלישיים ויישארו בבעלותם המלאה בכל עת. למעט לשימושך הפרטי, אינך רשאי להעתיק, להפיץ או לאחסן את תוכנו של האתר באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא ללא הסכמת מפעילת האתר מראש ובכתב.הגבלת אחריות

1. התכנים והשירותים המצויים באתר (להלן: “התוכן”) ניתנים לשימוש המשתמשים כפי שהם. המשתמשים מתחייבים כי לא תהיינה להם כל דרישות, טענות או תביעות כלפי מפעילת האתר בקשר לטיב התוכן, וברור להם שאחריות השימוש באתר חלה עליהם באופן בלעדי.
2. מפעילת האתר אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית, נזקים, קלקולים, תקלות. מפעילת האתר לא תהא אחראית לכל נזק – ישיר או עקיף – עגמת נפש וכיו”ב, שייגרמו למשתמשי האתר או לרכושם עקב כך.שמירה על הפרטיות

1. חלק מן השירותים באתר טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה יידרש המשתמש באתר למסור מידע אישי, כדוגמת שמו ודרכי ההתקשרות עמו. השדות שחובה למלא יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא יוכל המשתמש להירשם להירשם לשם יצירת מתנה משותפת. בכפוף לאמור בתנאי שימוש אלה, הנתונים שימסור המשתמש בעת ההרשמה לשירותים באתר יישמרו במאגר המידע של האתר. על פי חוק ,המשתמש אינו מחויב למסור את המידע, אולם בלי למוסרו הוא לא יוכל להשתמש בשירותים אלה.
2. מפעילת האתר תהא רשאית לעשות שימוש בפרטים, בנתונים ובמידע הנמסרים על ידי משתמשי האתר במסגרת הצטרפותם לאתר אודות דפוסי השימוש באתר, לצרכים סטטיסטים, לצרכי שיפור שירותי האתר וכן ליצירת קשר עם משתמשי האתר (במידת הצורך) – בכפוף להוראות החוק, לרבות אך לא רק חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981.
3. משלוח הודעות על ידי גיפטיז ו/או מי מטעמה למשתמשי הקצה על מנת שתהיה מעודכן מידע המתפרסם באתר וזאת לכתובת הדואר האלקטרוני שמסרת לגיפטיז עת פתיחת החשבון באתר ו\או הצטרפות לרשימת התפוצה. הנך מאשר בזאת לגיפטיז ו/או למי מטעמה לשלוח לך הודעות דואר אלקטרוני כאמור, באם הנך חפץ להפסיק לקבל הודעות דואר אלקטרוני כאמור, הנך מוזמן לפנות למחלקת שירות הלקוחות של גיפטיז בכתובת הדואר האלקטרוני support@giftez.co.il ולבקש להסירך מרשימת התפוצה. כמו כן, באישורך את תנאי שימוש אלה הנך מביע הסכמתך לכך גיפטיז ו/או מי מטעמה תהיה רשאית לפנות אליך מעת לעת בהצעות שיווקיות ופרסומיות, לרבות באמצעות דיוור ישיר, הודעות SMS, דואר אלקטרוני, מע’ חיוג אוטומטי ו/או באמצעות כל דרך תקשורת אחרת כלשהי.הפסקת שימוש

1. מפעילת האתר רשאית לסרב להעניק למשתמש גישה לאתר ולשירותים או לחלק מהם, לרבות למאגר הנתונים לשימוש אישי, וכן להפסיק את חברותו של משתמש או את הרשאתו להשתמש בשירות, לרבות חסימת שם משתמש בדואר אלקטרוני, אי-פרסום סקירות וכדומה, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה מוקדמת, ולמשתמש לא תהיה טענה כנגדה וזאת במקרה בו לא יעמוד המשתמש בתנאי מתנאֵי הסכם זה. היה ויפר משתמש תנאי שימוש אלה, תהא מפעילת האתר, לפי שיקול דעתה, רשאית לחשוף את שמו והפרטים הידועים לה אודותיו בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך. במקרה כאמור לעיל, ישפה המשתמש את מפעילת האתר ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה שייגרמו לה, עקב הפרת תנאי שימוש אלה.תנאי שימוש ורכישה באתר

1. ביצוע קנייה באתר – ‘יצירת אירוע’ ו/או ‘השתתפות במתנה שיתופית’, רשאי לערוך כל משתמש אשר מלאו לו 18 שנים וברשותו תא דואר אלקטרוני, תעודת זהות אישית תקפה, וכרטיס אשראי אישי בתוקף של אחת מחברות האשראי הישראליות.
2. בעת יצירת האירוע תדרש לבחור באם ברצונך לבקש מהמשתתפים במתנה סכום קבוע או סכום פתוח.
3. לאחר יצירת האירוע יווצר עבורך לינק אישי אותו תוכל לשתף עם המשתתפים במתנה. באמצעות לינק זה יוכלו אנשים להשתתף במתנה ע”פ אפשרויות הבחירה בעת יצירת האירוע.
4. הסכום אותו צברת מהמשתתפים במתנה יוצג ב’איזור האישי’.
5. את המוצרים ל’אירוע’ ניתן לבחור עד 48 שעות טרם למועד האירוע. במידה ולא תתבצע בחירה עד למועד זה, מפעילת האתר אינה מתחייבת כי המוצרים יסופקו במועד יום ההולדת.
6. במידה ונשאר ברשותך סכום כסף גם לאחר בחירת המוצרים – עלייך לבחור מוצרים נוספים. יודגש לא ניתן לקבל זיכוי כספי עבור היתרה שנשארה באתר.
7. במידה וסכום המוצרים אותם בחרת עולה על סכום אותו צברת מן המשתמשים באתר – תוכל להוסיף את הסכום הנותר באמצעות כרטיס אשראי.

למשתתפים במתנה
8. תשלום עבור השתתפות במתנה יתבצע באמצעות הלינק שישלח על ידי יוצר האירוע.
9. בלינק יתנו כלל הפרטים הרלוונטיים, בהם פרטי האירוע והסכום המבוקש ע”י יוצר האירוע [קבוע/פתוח]
10. ביצוע תשלום באמצעות כרטיס אשראי תקין בלבד.
11. חשבונית עבור התשלום תתקבל באמצעות הדואר האלקטרוני שהוזן בעת מילוי הפרטים
12. יודגש כי לאחר ביצוע התשלום עבור המתנה, לא ניתן יהיה לקבל החזר כספי מכל סיבה שהיא.
13. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבטל מכירה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית, או במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת החברה את המשך המכירה או ביצועה, או במידה ותחול טעות בתום לב בהדפסה, בתיאור המוצר/השרות, בתנאי המכירה, ו/או במקרה של טעות בהזנת נתוני המכירה, ובכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה.
14. רק הכללים שיפורסמו בתקנון זה יחייבו את מפעילת האתר כלפי מבצעי הפעולות באתר.
15. מפעילת האתר שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מזמן לזמן, אולם כל שינוי יחול אך ורק על מוצרים ו/או שירותים שנרכשו לאחר השינוי.

המוצרים המוצעים למכירה
1. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד, וייתכנו הבדלים בין התמונה לבין המוצר הנמכר, הן בשל מגבלות המדיה האלקטרונית (העברת צבעים, גוונים וכיו”ב), או שינויים הנערכים במוצרים מעת לעת.

הזמנת מוצרים ו/או שירותים
1. על מנת שנוכל למלא אחר הצעתך לרכישת מוצר (להלן: “הזמנתך”), חשוב שהמוצרים שהזמנת יימצאו במלאי האתר. למרות שאנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שהמוצרים המוצגים באתר כנמצאים במלאי – אכן יימצאו במלאי, הרי ייתכן מצב בו מוצרים המוצגים באתר אזלו מהמלאי, ובמקרה כזה תשלח לך הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני שלך או באמצעות הטלפון.
2. האתר שומר לעצמו את הזכות להגיש לך הצעה לרכישת מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומים, במידה וקיימת חלופה כזו. בעת קבלת הצעת האתר – יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש.
שיבושים בהזמנה
1. כדי שנוכל לספק לך את המוצרים שהזמנת, צריכה הזמנתך להתקבל ולהיקלט אצלנו באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיובך.
2. אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים, לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. במקרה שהמוצרים יחזרו אלינו בגלל פרטים מוטעים שמסרת – תחויב בתשלום בגין דמי טיפול ומשלוח. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.
3. הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל”ז – 1977 ו/או בכל דין אחר.


אמצעי התשלום
1. באפשרותך לשלם באמצעות כרטיס אשראי תקף, הניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין. את מספר כרטיסך ופרטיו תידרש להזין במקום המיועד לכך.
2. בכל מקרה בו תסרב חברת כרטיסי האשראי לאפשר לאתר לגבות את התמורה, ייחשב הדבר כאי ביצוע רכישה ועל כן יסופקו המוצרים בסכום הנצבר בלבד.


אספקה ומדיניות משלוחים
1. מפעילת האתר מתחייבת למסור את המוצרים אשר בחרת בעת אירוע ‘יום ההולדת’ על פי הפרטים אותם הזנת בעת ‘יצירת האירוע’. בכל מקרה, יווצר עמך קשר טלפוני בטרם יציאת השליח לאירוע.
2. משלוח המוצרים יכול להיעשות רק בהתאם למדיניות המשלוחים ולמוצע לאותו מוצר ו/או שירות שבחרת, כל זאת על פי מדיניות ההובלה והאספקה ובכפוף לשיקול דעתה של מפעילת האתר. יודגש כי מפעילת האתר פועלת באזורים מוגדרים בלבד. רשימת הערים בהם מתבצעת חלוקת המתנות נמצאת בדף ‘יצירת אירוע’.
3. מפעילת האתר ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתם, כדוגמת שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים ו/או מערכות תקשורת, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, פעולות איבה ו/או כוח עליון (מלחמה, רעידת אדמה, מזג אוויר וכיו”ב), אירועים שייפגעו בהשלמת תהליך הרכישה ו/או בקיום מועדי האספקה. במקרים אלה רשאית מפעילת האתר להודיע על אספקת המוצרים במועד מאוחר יותר מ’אירוע היום הולדת’ כפי שהוזן בעת ‘יצירת האירוע’.
4. בעת האספקה, רשאית מפעילת האתר לבקש את נוכחותך במקום ובמועד האספקה, והצגת תעודת זהות שלך ו/או חתימתך על גבי שובר כרטיס האשראי ו/או קופון, כתנאי למסירה.
5. במידה ומוצר לא יישלח אליך בתוך 14 ימי עסקים מיום הקניה, תהיה זכאי לבטל את העסקה ולקבל חזרה את מלוא התמורה בעד אותו המוצר. עם ביטול העסקה כאמור, וקבלת התמורה בחזרה, לא תהא לך כל טענה ו/או תביעה כלפי האתר ו/או , בקשר עם העסקה. האמור אינו תקף לגבי מוצרים שמועד אספקתם צוין כממושך יותר, ו/או הוזמנו במיוחד עבור הלקוח.
6. ידוע לך כי בכל מקרה בו לא יעלה בידי האתר ליצור עמך קשר לשם תיאום אספקת המוצר, עד ל24 שעות טרם למועד אירוע יום ההולדת. במקרה זה לא יהיה על האתר לספק לך את המוצר לאירוע יום ההולדת עצמו, ואף לא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה כלפי האתר או , בגין עיכוב האספקה על פי סעיף זה.
7. במקרה של הובלה חריגה, על פי שיקול דעתה הבלעדי של מפעילת האתר או מי מטעמה (כגון הובלה שלא ניתן לבצעה באמצעות מדרגות או מעלית, הובלה שנדרש מכשור מיוחד לביצועה או הובלה לקומות גבוהות), תחול כל עלות ההובלה, במלואה, על הלקוח.

מחירים ותשלומים
1. חיובך יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרת, במחיר שמופיע בסמוך למוצרים שהזמנת, בתוספת הוצאות המשלוח ודמי הטיפול, והכל כמפורט בסמוך לכל מוצר ו/או בדף המוצר, ובסיכום תהליך ההזמנה.
2. מפעילת האתר רשאית לשנות את מחירי המוצרים ואת דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעת, הוא המחיר שיתפרסם באתר בעת שתשלים/י את תהליך ההזמנה.
3. מחירי המוצרים ו/או השירותים ודמי הטיפול והמשלוח המופיעים באתר – כוללים מע”מ, אלא אם כן צוין אחרת.
4. במידה ותהיה מעוניין לבטל את קנייתך, תוכל לעשות זאת ותחויב בדמי ביטול בסך 5% מעלות הרכישה בפועל.
5. במקרה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את כל התחייבויותיך, תבוטל הזמנתך, המוצר לא יסופק לך, ותחויב בדמי ביטול כמפורט בסעיף 5.


ביטול רכישה והחזרת מוצרים
1. המשתמש ראשי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 והתקנות שהותקנו על פיו, כפי שיעודכנו מעת לעת (להלן: “חוק הגנת הצרכן”). בכל מקרה של סתירה בין הוראות חוק הגנת הצרכן, לבין ההוראות המופיעות בתקנון זה, תגברנה הוראות חוק הגנת הצרכן.
2. על מנת להחזיר מוצרים, עליך ליצור קשר בטלפון: 0523691479, ולמסור הודעת ביטול עסקה, בציון פרטי ההזמנה. לאחר בירור פנייתך, תתבקש להחזיר, על חשבונך, את המוצר לאחת מנקודות האיסוף. ביטול העסקה כפוף לסייגים כמפורט בסעיפים 3 עד 6 .
3. אם המוצר נבדק על ידי מפעילת האתר או מי מטעמה ונמצא שהוא לא הוחזר כחדש, באריזתו המקורית, לרבות כל מרכיבי המוצר והאריזה הזיכוי יהיה יחסי לערך המוצר שהוחזר, בניכוי הוצאות או התחייבות בשל משלוח, אריזה, או כל הוצאה בשל התקשרות בעסקה או בשל ביטולה.
4. במקרה של מוצר פגום, אתה מתבקש לשלוח למפעילת האתר את המוצר בצירוף חשבונית המס שקיבלת, ומכתב המתאר את הבעיה במוצר. לאחר שנקבל את פנייתך, נשלח אליכם שנית את המוצר על פי הזמנתך המקורית, ובלבד שהוא נמצא במלאי אצל הספק.
5. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם – לא תחויב בדמי ביטול כלשהם. אם סופק לך המוצר – תתבקש להעמידו לרשות במקום שבו הוא נמסר לך, ולהודיע למפעילת האתר על כך.
6. טעות מהותית שנגרמה על ידי האתר בתיאור המוצר ו/או בתנאי המכירה, תזכה אותך, באפשרות לבטל את העסקה בלבד, ללא דמי ביטול כלשהם, מבלי שתהיה זכאי לכל פיצוי ו/או תשלום כלשהו מהאתר.


אחריות
1. מפעילת האתר ו/או מי מטעמה אינם מייצרים את המוצרים, ואינם נושאים באחריות לטיב המוצרים, לתכונותיהם, לשמות היצרנים ו/או לכל מצג שנעשה באתר בכל הנוגע לפרטים האמורים. המוצרים באתר מוצגים בתום לב, ומתוארים על ידנו בצורה אובייקטיבית, תוך הישענות על פרטים שנמסרו על ידי היצרן, ניסיון בשימוש וחוות דעת קונים וגולשים. אין לראות בהצגתם משום המלצה מצד האתר לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיו”ב. אם רכשת מוצר פגום, זכותך להחליפו כמפורט לעיל.
2. האחריות הבלעדית למוצרים, לאספקתם, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם, לרבות הוראות הפעלה בשפה העברית, חלה על היצרנים והיבואנים של המוצרים ובהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות שמצורפת אליהם. היצרנים והיבואנים של המוצרים לקחו על עצמם את כל החובות המוטלות על “עוסק” על פי חוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981 והתקנות שהוצאו מכוחו. בכל מקרה, ותחת כל עילה משפטית שהיא, החבות בגין מוצרים הנזכרים בסעיף זה לא תעלה מעבר לגובה התמורה ששולמה בפועל על המוצר/השירות שהוזמנו ע”י הרוכש.
3. בשום נסיבות לא יחול על אתר ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, באספקתם או באי אספקתם של מוצרים או שירותים, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע ל ו/או מי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.
4. מפעילת האתר ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה על ידי צד שלישי בכרטיס האשראי בו עשית שימוש לשם ביצוע פעולה באתר.
5. הדין החל על השימוש באתר ובשירותיו, ולרבות על תנאי שימוש אלה, הנו הדין הישראלי בלבד.